Ochrana osobných údajov 

Vitajte na webovej stránke www.lekarodporuca.sk. Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady”) je informovať našich zákazníkov a návštevníkov webovej stránky o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania ich osobných údajov. Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte.

 1. A. Tieto Zásady boli naposledy upravené dňa 18. 10. 2023 . Z času na čas budeme Zásady meniť, o všetkých podstatných zmenách Zásad budete informovaní. Ich aktuálnu verziu môžete vždy nájsť na našej webovej stránke www.lekarodporuca.sk (ďalej len „Webová stránka”).
 2. B. Osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“).
 3. C. Zásady sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

 • 1.1 Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť grandaliro s. r. o., so sídlom na Kvetná 16, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 335 064, IČ DPH: SK2023345181, DIČ: 2023345181, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 145839/B (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”).
 • 1.2 Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@lekarodporuca.sk alebo poštou na adrese: Bottova 2/A (The Spot Coworking), 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

2. Koho údaje spracúvame?

 • 2.1 Spracúvame osobné údaje viacerých skupín dotknutých osôb. V súvislosti s týmito Zásadami spracúvame údaje o vás:
  • a) našich zákazníkoch, ktorí si cez našu Webovú stránku objednajú ponúkanú odbornú konzultáciu/službu
  • b) návštevníkoch našej Webovej stránky
 • 2.2 Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, získavame priamo od vás.
 • 2.3 Vedome nespracúvame, ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 18 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 18 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, bezodkladne vymažeme.

3. Prečo spracúvame vaše osobné údaje, za akým účelom a na akom právnom základe?

 • 3.1 Vaše osobné údaje spracúvame pre viacero účelov a na základe viacerých právnych základov, a to konkrétne:
  • 3.1.1 za účelom informovania o službách prostredníctvom Webovej stránky a prípadného uzavretia zmluvného vzťahu Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať ohľadom potenciálneho využitia našich služieb alebo sa rozhodnete využiť naše služby, prípadne služby našich partnerov, ktoré vám sprostredkujeme, poskytnete nám osobné údaje, ktorých spracúvanie podlieha týmto Zásadám. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o našich službách. V tejto súvislosti vaše osobné údaje využívame najmä na:
   • ▪ komunikovanie ohľadom našich služieb a služieb našich partnerov, ktoré sprostredkovávame prostredníctvom Webovej stránky
   • ▪ predzmluvné rokovania ohľadom našich služieb a prípadné uzatvorenie zmluvného vzťahu s vami,
   • ▪ poskytnutie vašich údajov našim zmluvným partnerom za účelom poskytnutia služieb, o ktoré ste prejavili záujem,

Právnym základom pre takéto spracúvanie vami poskytnutých osobných údajov je predzmluvný vzťah s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  • 3.1.2 za účelom poskytnutie služby prostredníctvom Webovej stránky Ak sa rozhodnete využiť naše služby alebo služby našich partnerov, ktoré vám sprostredkujeme, poskytnete nám osobné údaje, ktoré spracúvame v súlade s týmito Zásadami. V tejto súvislosti vaše osobné údaje využívame najmä na:
   • ▪ poskytnutie služby resp. služby našich partnerov,
   • ▪ kontaktovanie v rámci poskytovania služby,
   • ▪ zaslanie dotazníka pred poskytnutím služby,
   • ▪ zaslanie výsledkov a odporúčaní ako súčasť poskytovanej služby

Právnym základom pre takéto spracúvania vami poskytnutých osobných údajov je plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  • 3.1.3 za účelom ďalšej starostlivosti o našich zákazníkov v rámci zlepšovania ponuky a kvality našich služieb spracúvame vaše osobné údaje najmä na:
   • ▪ prijímanie vašich sťažností, reklamácií a podnetov a to viacerými spôsobmi,
   • ▪ zisťovanie a vyhodnocovanie prieskumov spokojnosti s našimi službami.

Právnym základom pre takéto spracúvanie vašich údajov je náš oprávnený záujem na zvyšovaní kvality našich služieb prostredníctvom detailnejšej analýzy vašich podnetov, poskytovať vám zákaznícku starostlivosť, technickú podporu a zabezpečiť vám pozitívnu zákaznícku skúsenosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  • 3.1.4 za účelom vykonávania ďalších marketingových aktivít v prípade vášho záujmu vám radi ponúkneme informácie nielen o našich službách, ale službách tretích strán. Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje najmä na:
   • ▪ zasielanie informácií o našich vlastných službách ako súčasť priameho marketingu,
   • ▪ zvyšovanie povedomia v online prostredí o nás a našich aktivitách prevádzkovaním profilov zriadených na sociálnych sieťach,
   • ▪ využívanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania návštevníkov našej webovej stránky,
   • ▪ cielenie a personalizácia obsahu ponuky služieb prostredníctvom cookies a lokalizácie na základe vášho súhlasu,
   • ▪ informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Právnym základom pre takéto spracúvanie vašich údajov je predovšetkým náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR zvyšovať povedomie o našich službách najmä v online prostredí, zlepšovať kvalitu nami poskytnutých služieb a využívať webové analytické nástroje a v prípadoch, keď je to potrebné aj váš súhlas (správa cookies na Webovej stránke) udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  • 3.1.5 za účelom plnenia si ďalších zákonných povinností Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame aj pri plnení si našich zákonných povinností ako napr. vedenie účtovníctva, daňové povinnosti, povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, povinnosť oznamovať incidenty týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov príslušnému orgánu a rôzne iné. Pre tento účel je našim právnym základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. plnenie si povinností podľa platných právnych predpisov.
 • 3.2 V prípadoch, kedy spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste oprávnení namietať takéto spracúvanie podľa čl. 21 GDPR. V prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie, prosíme vás, aby ste tak urobili zaslaním emailu na adresu info@lekarodporuca.sk.
 • 3.3 V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať buď zaslaním emailu na adresu info@ lekarodporuca.sk alebo priamo v nami zaslanej komunikácii prostredníctvom možnosti na to určenej (využitie možnosti „odhlásiť sa z odberu“ alebo tzv. „unsubscribe“) alebo zaslaním odvolania súhlasu v písomnej podobe na našu adresu uvedenú vyššie. Je len na vás, ktorý zo spôsobov odvolania súhlasu využijete.
 • 3.4 Ak je spracúvanie vašich osobných údajov zmluvnou požiadavkou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a vy sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, môže to mať za následok nemožnosť poskytnutia služby z našej strany, prípadne iné komplikácie súvisiace s plnením našich zmluvných záväzkov voči vám.
 • 3.5 Ak od nás spracúvanie osobných údajov požaduje zákon, môžete mať povinnosť poskytnúť nám dané osobné údaje. Ak tak odmietne urobiť, môže to mať pre vás aj pre nás rôzne právne následky, vrátane nepriaznivých následkov /napr. nemožnosť vykonať príslušný úkon, znemožnenie ďalšej spolupráce a pod.).

4. Aké osobné údaje spracúvame?

 • 4.1 Na vyššie uvedené účely spracúvame nasledovných viacero druhov informácií:
  • 4.1.1 za účelom informovania o službách prostredníctvom webovej stránky a prípadného uzavretia zmluvného vzťahu. Ak prejavíte záujem o objednanie našich služieb a objednanie služby niektorého z našich partnerov, sprostredkujeme vaše údaje nášmu partnerovi. V tejto súvislosti budeme spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
   • • vaše meno a priezvisko,
   • • základné kontaktné informácie, ako sú adresa, telefónne číslo, email.

Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej webovej stránky, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete v našich Informáciách o cookies).

  • 4.1.2 za účelom poskytnutia služby prostredníctvom webovej stránky. Ak si objednáte poskytnutie služby prostredníctvom našej webovej stránky, budeme spracúvať vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
   • • vaše meno a priezvisko,
   • • váš dátum narodenia,
   • • adresu a miesto vášho trvalého bydliska,
   • • emailovú adresu,
   • • telefónne číslo,
   • • údaje o platbe za naše služby,
   • • údaje z nášho dotazníka o vašom osobnom stave (okrem zdravotných údajov, resp. akýchkoľvek citlivých údajov)
   • • dátum a čas termínu rezervácie poskytnutia služby .
  • 4.1.3 ďalšej starostlivosti o našich zákazníkov. V rámci našej zákazníckej starostlivosti a ďalšieho rozvoja našich služieb budeme spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, základné kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, email), obsah vášho podnetu, reklamácie alebo sťažnosti, ktorú nám adresujete jedným z kanálov na to určených, vašu spätnú väzbu na využívanie našich služieb.
  • 4.1.4 za účelom vykonávania ďalších marketingových aktivít. Ak prejavíte záujem o naše marketingové aktivity, t.j. oslovenia s ponukou produktov a služieb, zvýhodnenými ponukami našich služieb, ako aj s inými marketingovými aktivitami, ktoré uskutočňujeme, zaradíme vás do príslušnej databázy záujemcov o marketingové aktivity a môžeme o vás v tejto súvislosti zbierať a spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa miesta bydliska, vek, pohlavie. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej webovej stránky, ako napríklad IP adresu a približnú polohu zariadenia, z ktorého pristupujete na našu webovú stránku, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete v našich Informáciách o cookies).
  • 4.1.5 za účelom plnenia si ďalších zákonných povinností. S cieľom splniť si naše zákonné povinnosti budeme o vás spracúvať osobné údaje, ktoré od nás požadujú príslušné právne predpisy, ako napríklad zákon o účtovníctve, daňové predpisy, predpisy na ochranu spotrebiteľa.

4.2. Na našej Webovej stránke využívame súbory cookies. Detailné informácie o tom, ako cookies fungujú a aké osobné údaje o vás v tejto súvislosti spracúvame, nájdete v Informáciách o cookies.

5. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

 • 5.1 Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sa snažíme obmedziť rozsah ich príjemcov v čo najväčšej miere. K vašim osobným údajom majú prístup predovšetkým naši zamestnanci, a to len za predpokladu, že je to nevyhnutné pre výkon ich práce, resp. pre poskytnutie služby. Vaše osobné údaje spracúvajú na základe poverení a v súlade s pokynmi obsiahnutými v poučení o spracúvaní osobných údajov a v našich interných normách. Zároveň sú naši zamestnanci viazaní zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
 • 5.2 Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným kategóriám príjemcov mimo našej organizácie:
  • 5.2.1 Spoločnosti a/alebo poskytovatelia služieb (tzv. konzultační partneri) pomáhajúce nám v poskytovaní našich služieb ako naši subdodávatelia a sprostredkovatelia, ak prijali primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia a zabezpečili tak, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.
  • 5.2.2 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.
 • 5.3 Ak na spracúvanie vašich osobných údajov využívame sprostredkovateľov, vždy si vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov.

6. Prenos vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EPH?

 • 6.1 Štandardne sa snažíme obmedziť prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Niektorí z našich partnerov, s ktorými spolupracujeme, sú však umiestnení mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, resp. majú svojich subdodávateľov umiestnených v týchto krajinách, prípadne spracúvajú osobné údaje v tretích krajinách iným spôsobom. V takom prípade sa snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje prenášané výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vo všeobecnosti využívame v prípade prenosov do tretích krajín štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk a vhodných opatrení. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore.
 • 6.2 Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@lekarodporuca.sk.

7. Sú vaše osobné údaje predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania?

 • 7.1 Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, avšak ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, budú vaše osobné údaje predmetom profilovania, a to s cieľom poskytnúť vám ponuku služieb dostupnú vo vašej lokalite, prípadne ponuku, o ktorej si myslíme, že by mohla zodpovedať vášmu veku alebo pohlaviu. V nadväznosti na takéto spracúvanie vašich osobných údajov máte právo namietať takéto spracúvanie podľa čl. 21 GDPR.
 • 7.2 V prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie, prosíme vás, aby ste tak urobili zaslaním emailu na adresu info@lekarodporuca.sk.

8. Sú vaše osobné údaje spracúvané bezpečne?

 • 8.1 Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr.
 • 8.2 Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@lekarodporuca.sk.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • 9.1 Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe aj po dlhšiu dobu, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.
 • 9.2 Okrem prípadu, ak by bolo vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi (napr. predchádzanie podvodov, plnenie si daňových povinností, povinnosti podľa právnych predpisov o zdravotnej starostlivosti a pod.) alebo ich potrebujeme na preukazovanie a obhajobu našich právnych nárokov, budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané troch rokov od ich získania, resp. ukončenia našej spolupráce. Vaše osobné údaje budú spracúvané ešte kratšie, a to v prípade, ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním na marketingové účely po dobu iba 1 roka od udelenia súhlasu. Ak zistíme, že vaše osobné údaje viac nepotrebujeme na stanovený účel, pristúpime k ich vymazaniu bezodkladne, a to aj pred uplynutím uvedenej doby.
 • 9.3 V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej doby uchovávania vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať na info@lekarodporuca.sk.

10. Aké sú vaše práva?

 • 10.1 V nadväznosti na spracúvanie vašich osobných údajov máte v zmysle GDPR nasledovné práva:

VAŠE PRÁVO ČO TO ZNAMENÁ?

VAŠE PRÁVO

ČO TO ZNAMENÁ?

Právo na prístup

Máte prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 

Právo na opravu 

Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie 

Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania v prípade, že: ste požiadali o opravu osobných údajov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým neposúdime vašu žiadosť; spracovanie bolo nezákonné, ale nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, príp. vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vaše osobné údaje sú potrebné na obhajobu vašich právnych nárokov. Ak ste obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, môžeme vaše osobné údaje spracúvať len s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak ide o významný verejný záujem.

Právo namietať spracúvanie údajov

Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu, môžete takéto spracúvanie namietať. Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať, ak preukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov

V prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred takýmto odvolaním.

Právo na podanie sťažnosti

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na info@lekarodporuca.sk. Vezmite, prosím, na vedomie, že môžeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti od vašej žiadosti.