sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 78.141.106.137 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
pacient drží v jednej ruke penové srdce a v druhej glukomer

Cukrovka a riziko rozvoja srdcovo-cievnych ochorení

Odborný garant 
MUDr. Peter Olexa, PhD.

Diabetici s akoukoľvek cievnou komplikáciou majú riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení zvýšené o 35 – 40 % a riziko vzniku infarktu myokardu až 5-násobne vyššie oproti pacientom bez diabetu. Kardiovaskulárne ochorenie u pacientov s cukrovkou má v porovnaní s pacientami bez diebetu i závažnejší priebeh a náročnejšiu liečbu s horšou prognózou. Prečo je to tak a ako tomu predchádzať?

Slovensko v rámci krajín Európskej únie zaostáva v hodnotách priemernej a zdravej dĺžky života u oboch pohlaví. Podľa údajov z Eurostatu v roku 2016 patrilo na Slovensku až 44 % celkového počtu úmrtí u osôb mladších ako 75 rokov do kategórie tzv. odvrátiteľných úmrtí. Priemer v štátoch EÚ je 33 %.

K tomuto nepriaznivému trendu oproti ostatnej Európe prispieva nárast nadhmotnosti/obezity, ale aj nárast ďalších tzv. kardiometabolických ochorení (cukrovka, vysoký tlak, vysoký cholesterol a lipidy), ktoré sú významnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Výskyt cukrovky stále rastie a dnes už hovoríme až o pandémii. Aktuálne sa celosvetový výskyt diabetu odhaduje na 9 – 10 %, vo vekovej skupine seniorov (60 – 79 ročných) je však až dvojnásobný.

Cukrovka zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych príhod

Skutočnosť, že cukrovka významne zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych príhod a je spojená s vyššou chorobnosťou a úmrtnosťou je dobre dokumentovaná a široko akceptovaná. Na druhej strane aj prítomnosť cukrovky u chorých s kardiovaskulárnym ochorením je vysoká, čo naznačuje prítomnosť tesného prepojenia medzi týmito dvoma ochoreniami.

Diabetes zvyšuje riziko vzniku ochorenia koronárnych artérií, ochorenia periférnych artérií, ischemických cievnych mozgových príhod a srdcového zlyhávania. Pozornosť a ostražitosť pri cukrovke 2. typu sa tradične sústreďuje na predchádzanie a včasnú diagnostiku aterosklerotických príhod ako je infarkt myokardu, mozgová mŕtvica a ischemická choroba končatín. 

Diabetici s akoukoľvek cievnou komplikáciou majú riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení zvýšené o 35 – 40 % a riziko vzniku infarktu myokardu až 5-násobne vyššie oproti pacientom bez diabetu. Kardiovaskulárne ochorenie u pacientov s cukrovkou má v porovnaní s pacientami bez cukrovky závažnejší priebeh a náročnejšiu liečbu s horšou prognózou. 

V čase stanovenia diagnózy cukrovky majú pacienti už vo významnej miere prítomné aj kardiovaskulárne ochorenie (25 %). Úmrtnosť pacientov s diabetom a súčasne prítomným kardiovaskulárnym ochorením je trojnásobne vyššia v porovnaní s pacientami bez diabetu.

Ako konkrétne poškodzuje cukrovka srdcovo-cievny systém?

Zvýšené riziko vzniku a progresie srdcovo-cievnych ochorení u diabetikov má viacero príčin. Podiel jednotlivých príčin je u každého diabetika individuálny. Tradičné rizikové faktory pre vznik koronárnej choroby (ako je vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, fajčenie, obezita a pod.) sa u pacientov s cukrovkou násobia. Veľkú úlohu majú aj metabolické zmeny a poruchy vyplývajúce zo samotného diabetu. Môžeme tak vo všeobecnej rovine hovoriť o tzv. diabetickom srdci a diabetických cievach, obličkách, a pod.

Diabetes spúšťa aterosklerózu

Hlavným negatívnym faktorom je dlhodobo zvýšená hladina krvného cukru (glukózy), ktorý dokáže priamo spustiť aterosklerózu (kôrnatenie ciev), podporuje jej progresiu a nestabilitu. Vysoký krvný cukor zvyšuje riziko prasknutia aterosklerotických plátov či vytvorenia zrazeniny, ktorá môže čiastočne až úplne zúžiť cievu. Ak sa to stane v srdci, hovoríme o infarkte myokardu, ak v mozgu, nazývame to cievna mozgová príhoda. 

Diabetes poškodzuje tkanivá

Poznáme aj iné mechanizmy negatívneho pôsobenia diabetu na kardiovaskulárny systém. Vysoký cukor stimuluje tvorbu toxických kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú bunky cievnej steny a srdca. Glukóza samotná preniká do tkanív, kde sa viaže na dôležité proteíny cievnej steny a myokardu – hovoríme o glukózovom presiaknutí/opuchu tkanív. 

Tieto zmeny v tkanive srdca spúšťajú rozvoj srdcovej fibrózy a zvýšenej tuhosti srdcového svalu. Výsledkom je zhoršenie výkonnosti srdca ako pumpy. Kedykoľvek môže do tohto procesu negatívne zasiahnuť aj zle kontrolovaná hypertenzia, zhoršenie koronárnej choroby alebo arytmia (fibrilácia predsiení), ktoré sa môžu stať hlavnými spúšťačmi srdcového zlyhávania.

Riziko komplikácií sa dá znížiť dôslednou kontrolu rizikových faktorov

Výskyt kardiovaskulárnych ochorení aj cukrovky stále narastá a tento trend sa bude udržiavať aj ďalšie desaťročie, a to aj kvôli vzájomnému tesnému prepojeniu týchto dvoch ochorení. Vzhľadom na tieto vzťahy je jednou z najväčších výziev v manažmente pacientov s cukrovkou včasné odhalenie chorých ešte s nevýznamným postihnutím ciev a srdca a ich včasné liečebné podchytenie.

Dôsledná kontrola glykémie a ostatných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení znižuje riziko vzniku infarktu myokardu, ochorenia periférnych artérií, cievnej mozgovej príhody a ostatných závažných komplikácií u diabetikov, ale aj rizika predčasného úmrtia. 

Dôležité je tiež, že tieto liečebné a režimové rozhodnutia majú okamžitý účinok a riziko klesá už v priebehu prvých mesiacov od začatia liečby rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Inak povedané, ak začnete spolu s cukrovkou dbať aj na manažment rizík kardiovaskulárnych ochorení, priamo znižujete riziko rozvoja ďalších komplikácií.

Ak vám už lekár diagnostikoval spolu s cukrovkou aj ochorenie ciev (ochorenie koronárnych alebo periférnych artérií), viac si o možnostiach liečby na zníženie vzniku zrazenín (antikoagulačná a antiagregačná liečba) môžete prečítať v tomto článku.

Modrý banner? 
Nie
zdroje a referencie

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000000757

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822718302031

https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2008.09.055

Fábryová Ľ. Epidemiológia diabezity. In: Diabezita. Diabetes a obezita: nerozlučné dvojičky (Eds: Fábryová Ľ, Holéczy P.) Brno: Facta Medica; 2019:27-40. ISBN 978-80-88056-09-6.

Martinka E. Implementujeme aktuálne odporúčania ADA/EASD do liečby pacientov s diabetes mellitus 2. typu dostatočne? Forum Diab 2019;8:63-70.

Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2020 Update: Summary. Circulation. 2020;141:e139–e596.

Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2018;138:271-281. 

Fábryová Ľ. Epidemiológia diabezity. In: Diabezita. Diabetes a obezita: nerozlučné dvojičky (Eds: Fábryová Ľ, Holéczy P.) Brno: Facta Medica; 2019:27-40. ISBN 978-80-88056-09-6.

Martinka E. Implementujeme aktuálne odporúčania ADA/EASD do liečby pacientov s diabetes mellitus 2. typu dostatočne? Forum Diab 2019;8:63-70.

Orasanu G, Plutzky J. The pathologic continuum of diabetic vascular disease. J Am Coll Cardiol 2009;53:S35-S422.

PP-XAR-0428-1     07/2021

Máte ochorenie ciev?

Zistite, či vám hrozí ďalšia kardiovaskulárna alebo končatinová príhoda.

Otestujte sa

Nie