lekár vysvetľuje pacientovi liečbu

Ochorenie koronárnych a periférnych artérií – adherencia k liečbe

Odborný garant 
MUDr. Peter Olexa, PhD.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je ochorenie koronárnych artérií (coronary artery disease, skratka CAD) hlavnou príčinou celosvetovej úmrtnosti. Ochorením periférnych artérií (peripheral artery disease, skratka PAD) zas trpí celosvetovo viac ako 200 miliónov osôb. Dodržiavanie odporúčanej liečby pri ochorení koronárnych alebo periférnych artérií je preto nevyhnutným a veľmi dôležitým krokom na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Podľa slov amerického chirurga Dr. C. Everetta Coopa „Lieky nefungujú u tých pacientov, ktorí ich neužívajú“. Tento citát odzrkadľuje dôležitú úlohu adekvátneho dodržiavania liečebných postupov, ktoré majú dopad na úspešnosť liečby pacienta.

Adherencia – kľúčový pojem v manažmente liečby každého pacienta

Správna diagnostika a určenie liečby síce zohráva dôležitú úlohu, no na dosiahnutie optimálnych výsledkov liečby nestačí. Rovnako dôležité je dodržiavanie odporúčanej liečby, ktoré označujeme slovom adherencia. Zásadné je to, či sa pacient riadi odporúčaním lekára ohľadom užívania liekov a dodržiavania režimových opatrení či zásad zdravého životného štýlu. Ak pacient nedodržiava odporúčanú liečbu, označujeme to za non-adherenciu.

Prečo je pri liečbe ochorenia koronárnych alebo periférnych artérií dôležitá adherencia?

Zdravotnícki pracovníci sa aj napriek svojej snahe pacientom pomôcť často stretávajú s non-adherenciou. Prieskumy ukazujú, že adherencia tejto skupiny pacientov je v priemere na úrovni 30 – 70 %. Nízka adherencia je spojená hlavne s dodržiavaním odporúčaní spojených s úpravou životného štýlu. Nedostatočná adherencia u pacientov s ochorením koronárnych a periférnych artérií spôsobuje nepriaznivé klinické výsledky a navyšuje náklady na liečbu.

Riziká spojené s nedodržiavaním liečby 

Ochorenia koronárnych a periférnych artérií sú podmienené aterosklerózou, ktorá spôsobuje významne zvýšené riziko vzniku srdcových a mozgových príhod. Preto je nevyhnutné, aby títo ľudia udržiavali svoje rizikové faktory pod kontrolou

Nedodržiavanie liečby a zásad zdravého životného štýlu po infarkte myokardu podmieňuje riziko vzniku opätovného infarktu myokardu. To následne vedie k zvýšeniu kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Práve infarkt myokardu je jednou z najzávažnejších komplikácií koronárnej choroby srdca.

Pacienti s periférnym artériovým ochorením majú taktiež významne zvýšené riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Nedodržiavanie liečby a režimových opatrení (zdravé a vyvážené stravovanie, dostatok pohybu a hlavne ukončenie fajčenia) môže mať za následok výskyt komplikácií akými sú bolesti dolných končatín (= ischemické bolesti), opakované hospitalizácie a v najzávažnejších prípadoch aj strata končatiny.

Neužívanie liekov má vážne dopady

Významný prínos pri prevencii kardiovaskulárnych príhod predstavuje medikamentózna liečba statínmi (lieky na zníženie cholesterolu), no adherencia k tejto dôležitej liečbe býva pomerne často nízka. V prieskume realizovanom u pacientov s ischemickou chorobou srdca bola zistená až 26 % miera non-adherencie, čo viedlo až k 85 % nárastu celkovej úmrtnosti v porovnaní s pacientmi s dobrou adherenciou

Adherencia k odporúčanej liečbe statínmi rapídne klesá aj u pacientov po cievnej mozgovej príhode po prepustení z nemocnice. Len polovica týchto pacientov pokračuje v liečbe statínom aj po 2 rokoch.

Okrem statínov majú pacienti s cievnym ochorením (napríklad po infarkte myokardu) užívať aj antiagregačnú liečbu na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín. Ak však majú okrem ochorenia koronárnych artérií aj pridružené ochorenie (iné ochorenie ciev, obličiek alebo cukrovku) odporúča sa užívať navyše aj antikoagulačnú liečbu, aby sa riziko tvorby krvných zrazenín ešte viac minimalizovalo.

Adherencia k tejto liečbe však býva tiež pomerne nízka. Dôvod je najmä ten, že pacienti musia užívať naraz viac liekov. Táto kombinovaná liečba však dokáže výrazne znížiť riziko opakovaného infarktu myokardu alebo inej cievnej príhody.  

Najčastejšie dôvody, prečo pacienti nedodržiavajú odporúčanú liečbu

Za najčastejšie dôvody, prečo pacient nedodržiava odporúčanú liečbu, sa uvádza:

  • zabúdanie na užívanie liekov,
  • podceňovanie významu liečby,
  • pocit, že liečba môže priniesť viac škody ako úžitku alebo nepomáha,
  • výskyt vedľajších účinkov.

Tieto dôvody často pramenia z nedostatku pochopenia podstaty liečebného postupu a prínosu liečby. Ak niečomu v spojitosti s liečbou a liečebným režimom nerozumiete, nebojte sa opýtať vášho lekára. V prípade potreby sa pýtajte aj opakovane. 

Ak vám v liečbe niečo nesedí alebo nevyhovuje, nebojte sa obrátiť na vášho lekára a/alebo lekárnika predtým, ako by ste samovoľne urobili krok, ktorý by vám mohol uškodiť

Ako zlepšiť adherenciu, a tým účinnosť liečby?

  • Vypočujte si všetky informácie, ktoré vám lekár poskytuje a ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať.
  • Ak vám boli poskytnuté informačné materiály, dobre si ich uchovajte, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť.
  • Lieky užívajte presne podľa odporúčania lekára.
  • Ak sa vám stáva, že zabúdate liek užiť, používajte formy pripomienok (napríklad upozornenia v mobilnom telefóne). Užívanie vám uľahčia aj dávkovače liekov, v ktorých vidíte, či ste daný liek už užili. 
  • Pre optimálnu liečbu je kľúčové dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a odporúčania lekára.
  • Ak sa u vás objavia vedľajšie účinky, alebo vám liečba nevyhovuje, informujte o tom vášho praktického lekára, poprípade lekára špecialistu. 

Majte na pamäti, že dodržiavanie odporúčaní zdravotníckych pracovníkov má vysoký dopad na úspešnosť liečby. Vďaka tomu nemusí dochádzať k ďalšiemu prehlbovaniu ochorenia a pacient môže žiť ďalšie roky kvalitne a bez závažných komplikácií. 

Modrý banner? 
Nie

Máte ochorenie ciev?

Zistite, či vám hrozí ďalšia kardiovaskulárna alebo končatinová príhoda.

Otestujte sa

Nie