sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 2a01:c844:2038:a700:eda8:4d00:da74:83ae [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
fotka očí

Najčastejšie otázky pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly

Autor: 
MUDr. Oliver Mišík
Odborný garant: 

MUDr. Oliver Mišík z oftalmologického oddelenia Nemocnice Poprad odpovedá na najčastejšie otázky pacientov s vlhkou formou vekom podmienenej degenerácie makuly.

Prečo mám práve ja vekom podmienenú degeneráciu makuly?

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je degeneratívne ochorenie sietnice a cievovky oka. Presná príčina a proces vzniku dodnes nie je odborníkom úplne známy – ide o multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom dochádza k zmenám v štruktúrach sietnice až k deštrukcii buniek sietnice.

Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patrí vek, rasa (kaukazská, biela rasa), dedičnosť (rodinná anamnéza výskytu VPDM), fajčenie, nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu, zvýšený krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, obezita a nedostatok antioxidantov v potrave.

Pomohla by mi namiesto injekcií iná liečba? Nedá sa to operovať?

Konzervatívne postupy (zdravá strava, úprava životného štýlu, a pod.) môžu pomôcť predchádzať vekom podmienenej degenerácie makuly, alebo pri stabilizácii suchej formy.

Pri vlhkej forme (pokročilé štádium) je najúčinnejšou a momentálne najviac využívanou liečbou intravitreálna aplikácia anti-VEGF liečiv (IVT) vo forme injekcií priamo do očnej gule (do sklovca).

Sietnica je však len jednou zo súčastí oka. Okrem sietnice môže kvalitu videnia zhoršovať celý rad ďalších ochorení prebiehajúcich v iných štruktúrach oka. Mnohé z týchto ochorení a abnormalít sa dajú riešiť konzervatívnymi, operačnými alebo laserovými zákrokmi (napríklad šedý zákal).

Niektoré z týchto ochorení môžu prebiehať súčasne s ochoreniami sietnice (aj súčasne s vlhkou formou VPDM), preto je u každého pacienta potrebné kompletné očné vyšetrenie.

Bude liečba vlhkej formy VPDM bolieť?

Liečba je aplikovaná na operačnej sále za sterilných podmienok. Do spojovkového vaku (do oka) sa aplikuje lokálne pôsobiace anestetikum vo forme kvapiek za účelom znecitlivenia oka. Vďaka tomu by pacient nemal pociťovať bolesť.

Pacienti pri aplikácii zväčša pociťujú len mierny tlak či pichnutie. Následne môžu v zornom poli vidieť plávajúce zákaly, ktoré postupom času zmiznú. Niektorí pacienti zákaly nevnímajú vôbec.

Stačí chodiť na injekcie k svojmu spádovému očnému lekárovi alebo musím chodiť do centra?

Aplikácia injekcií (anti-VEGF liečby) je špecializovaná činnosť, ktorá si vyžaduje zabezpečenie množstva podmienok, vrátane operačnej sály a vyškoleného personálu. Preto sa táto liečba realizuje v špecializovaných centrách. Zároveň tam prebiehajú aj kontroly pacientov s prístrojovým vybavením, ktorým bežná očná ambulancia nedisponuje.

Modrý banner? 
Nie

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov

Ako často budem musieť chodiť na injekcie? Ako dlho bude trvať liečba? Do kedy sa budem musieť liečiť?

Liečba je prísne individuálna v závislosti od stavu pacienta. Existujú štandardné postupy, ktoré sa v priebehu času s výskumom a nadobúdaním poznatkov o ochorení a anti-VEGF liečbe mierne menia. 

Pri vlhkej forme VPDM sa štandardne začína s aplikáciou injekcií v mesačných intervaloch, po úvodných dávkach sa hodnotí stav videnia a sietnice pacienta, čomu sa následne liečba prispôsobuje. 

V ideálnom prípade zlepšenia stavu a zastabilizovania ochorenia sa môžu intervaly liečby predlžovať (až na 3-4 mesiace) alebo sa môže liečba aj prerušiť. Pacient je následne v pravidelných intervaloch pozývaný na ambulantné kontroly (zväčša do aplikačného centra). V prípade opätovnej reaktivácie ochorenia je možné v liečbe pokračovať. Liečba je teda individualizovaná a môže trvať rôzne dlho – môže ísť o mesiace až roky.

Ovplyvnila pandémia nového koronavírusu aplikáciu injekcií? Je bezpečné navštevovať nemocnicu? Nie je lepšie dočasne prerušiť liečbu?

Tak, ako vo všetkých odvetviach zdravotníctva, aj v oftalmológii spôsobila pandémia nového koronavírusu pozastavenie a zmenu režimu liečby niektorých ochorení. Pri vlhkej forme VPDM sa však kvôli hrozbe výrazného rizika zhoršenia stavu pacienta pri prerušení terapie liečba anti-VEGF preparátmi podáva aj napriek pandémii.

Neodporúča sa svojvoľne pozastaviť ani prerušiť liečbu pre možné riziko nenávratného zhoršenia videnia. Aplikácia injekcií je aj počas pandémie v čo najväčšej možnej miere organizovaná tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pacienta aj personálu, sú dodržiavané prísne hygienické a protiepidemické opatrenia.

Budem po liečbe vidieť? Je toto ochorenie vážne? Môžem oslepnúť?

Liečba intravitreálnou aplikáciou anti-VEGF látok spôsobila prelom v liečbe vlhkej formy VPDM. Zatiaľ čo v minulosti sa mohli oční lekári len nečinne prizerať, ako ich pacienti s touto diagnózou postupne strácajú zrak, moderná medicína umožňuje aktívne zasiahnuť v priebehu tohto ochorenia, a zastaviť tak jeho progresiu či dokonca zlepšiť videnie pacienta. 

V závislosti od vstupných parametrov (postihnutia videnia) sa dá predpokladať aj úspešnosť liečby. IVT liečba v skorých štádiách vlhkej formy VPDM môže nielen stabilizovať ochorenie, ale zabezpečiť aj zlepšenie videnia.

U pacientov v pokročilých štádiách ochorenia je predpoklad výsledkov liečby menej priaznivý. Liečba je skôr zameraná na stabilizáciu ochorenia. Pri neliečení ochorenia dochádza k postupnej progresii a môže dôjsť až k úplnej a nenávratnej strate centrálneho videnia pacienta a k praktickej slepote. Aj preto je mimoriadne dôležitá včasná diagnostika a liečba tohto ochorenia.

Nebudem na príťaž príbuzným alebo personálu v očnom centre?

Všetky vyšetrenia, aj samotnú aplikáciu injekcií, vykonáva špecializovaný personál, pre ktorý predstavuje starostlivosť o pacienta s očnými ochoreniami náplň ich každodennej práce. Keďže ide zväčša o pacientov seniorov v pokročilom veku, často ich sprevádzajú rodinní príslušníci, a to nielen pre zhoršené videnie, ale aj pre celkový stav (znížená mobilita, zhoršená orientácia a pod.).

Vďaka intravitreálnej anti-VEGF liečbe často dochádza k stabilizácii či prípadne až ku zlepšeniu videnia (často s návratom či zachovaním samostatnosti v bežných denných činnostiach), čo je pre pacientov samotných, ale aj rodinných príslušníkov neoceniteľným benefitom liečby.

Čo môžem alebo nemôžem robiť, aby sa mi nezhoršoval zrak? 

Pri ochorení VPDM je v prevencii, ako aj liečbe, dôležité vyvarovať sa ovplyvniteľným rizikovým faktorom ako sú fajčenie, nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu, vysoký tlak krvi, vysoká hladina cholesterolu, nesprávna strava (nedostatok antioxidantov v potrave).

Dôležitá je aj psychická pohoda – pacienti si často mylne myslia, že za účelom ochrany zraku je potrebné, aby prestali vykonávať niektoré činnosti, ktoré mali predtým radi (napr. čítanie kníh, lúštenie krížoviek, štrikovanie a pod.). Avšak pokiaľ im to ich zrak umožňuje, môžu tieto aktivity pokojne vykonávať. 

Za účelom prevencie a stabilizácie ochorenia je vhodné užívať výživové doplnky s obsahom luteínu, zeaxantínu, betakaroténov, antioxidantov (vitamín C a E) a minerálov (zinok, selén, meď).

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov

Nie